خط مشی بازپرداخت

پس از ثبت درخواست در وب سایت دولت، صرف نظر از نتیجه درخواست eVisa شما، هیچ بازپرداختی ارائه نخواهد شد.

ما هیچ تضمینی برای تایید درخواست نمی دهیم، اما قول می دهیم که ترجمه از زبان شما به انگلیسی بدون خطا بوده و عکس شما قابل قبول خواهد بود.

ما هیچ قولی مبنی بر تایید یا رد درخواست نمی دهیم.

طبق نتایج تاریخی، 98٪ توسط اداره مهاجرت در 72 ساعت تایید شده است.

نتایج تاریخی گذشته نشانه ای از نتایج آینده نیست.

ما مشاوره مهاجرت، راهنمایی مهاجرت به مهاجران ارائه نمی دهیم.

ما فقط خدمات دفتری و ترجمه زبان را به 104 زبان ارائه می دهیم.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر ، به ما مراجعه کنید: